Type alias: MdastHTMLNode

Ƭ MdastHTMLNode: MdastBlockHTMLNode | MdastInlineHTMLNode

A HTML MDAST node.