Type alias: ToMarkdownExtension

Ƭ ToMarkdownExtension: NonNullable<ToMarkdownOptions["extensions"]>[number]