Type alias: MdastHTMLNode

MdastHTMLNode: MdastBlockHTMLNode | MdastInlineHTMLNode

A HTML MDAST node.