Type alias: ToMarkdownExtension

ToMarkdownExtension: NonNullable<ToMarkdownOptions["extensions"]>[number]